Formación para o emprego

En que consiste?

O obxectivo da formación para o Emprego, que vai dirixida a persoas desempregadas, é cualificalas para a súa integración no mercado laboral.

Os certificados de profesionalidade son unha ferramenta para acreditar con carácter oficial as competencias profesionais que capacitan á poboación activa para o desenvolvemento dunha actividade laboral. Trátase de proporcionar ás persoas traballadoras ou demandantes de emprego a formación requirida polo sistema produtivo.

Cales son os requisitos?

Nivel 1

Cales son os requisitos?
Non esixe requisitos académicos nin profesionais, aínda que se han de posuír as habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan a aprendizaxe

Nivel 2

Cales son os requisitos?

Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

– Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

– Certificado de profesionalidade de nivel 2

– Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional

– Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas

– Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 e/ou de 45 anos

– Ter superado as competencias clave de nivel 2

Nivel 3

Cales son os requisitos?

Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

– Título de Bacharelato

– Certificado de profesionalidade de nivel 3

– Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional

– Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas

– Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 e/ou de 45 anos

– Ter superado as competencias clave de nivel 3

Competencias clave

As competencias clave son os requisitos formativos que asegurarán que os alumnos posúen os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as formacións correspondentes aos novos certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 e 3

Non cumpres cos requisitos? Dispoñemos de acreditacións nivel 2 e nivel 3 coas que podes acceder a estes cursos:

Nivel 2

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática (FCOV32)

Nivel 2

Comunicación en lingua galega (FCOVXX01)

Nivel 3

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática (FCOV33)

Certificados de profesionalidade

Acerta Formación está acreditada para a impartición dos seguintes certificados de profesionalidade:

Nivel 1

Operación de gravación e tratamento de datos (ADGG0508)

Nivel 2

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (SSCS0208)

Nivel 2

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSCS0108)

Nivel 2

Xestión de chamadas de teleasistencia (SSCG0111)

Nivel 3

Docencia da formación para o emprego (SSCE0110)

Nivel 3

Creación e xestión de microempresas (ADGD0210)
Tes algunha dúbida sobre os nosos cursos?