política de calidade

ISO 9001
acerta formación, Centro de formación especializado no campo de formación Ocupacional, formación Non Regrada e formación Continua, comprométese a realizar, como diferenciación ante os clientes existentes e potenciais, un Sistema de Xestión de Calidade baseado na mellora continua de a eficiencia dos seus procesos, satisfacción do cliente e a participación de todo o seu persoal. A organización ten en conta o cumprimento dos requisitos legais aplicables e do cliente con relación aos servizos que realiza e asúa xestión ambiental. Este sistema terá como obxectivo final a mellora dos servizos que presta aos seus clientes e o aumento da súa produtividade e competitividade mediante as seguintes accións: a) Implantar e manter un Sistema de Xestión de Calidade adecuado, que permita satisfacer as necesidades e expectativas dos clientes, baseándose nos requisitos da norma ISO 9001:2015. b) Levar a cabo as nosas actividades de xestión e organización para servir á sociedade, garantindo o cumprimento das normas legais e regulamentarias aplicables aos servizos. c) Promover a millora continua como un principio fundamental aplicable a todos os procesos de acerta formación. d) Xerar un compromiso dinámico cos nosos clientes e provedores, que permita manter activo o Sistema de Xestión da Calidade. e) Fundamentar o Sistema de Xestión da Calidade na prevención de non conformidades como un medio que proporcione aos clientes, produtos e servizos de calidade; por conseguinte, o persoal de acerta formación, ten a responsabilidade de informar a xerencia, a través das canles establecidas, calquera situación, real ou potencial, que afecte á calidade dos servizos prestados.

clic email

acerta formación, fundada en 2011, é unha empresa dedicada á prestación de servizos no campo da formación

facebook